W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudziskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudziskiego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • ...

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Dankowska. Kontakt: iso@wsd.org.pl, tel. 523262100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudziskiego w Bydgoszczy odpowiada Katarzyna Dankowska, iso@wsd.org.pl, tel.523262100.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Szpital zapewnia dostępność architektoniczną osobom ze szczególnymi potrzebami w następujących zakresach:-wsparcie pracownika szpitala (wszyscy pacjenci) w tym z niepełnosprawnością intelektualną,- dla osób głuchoniemych dostępność pracownika ze znajomością języka migowego,- dla osób niewidomych lub niedowidzących, możliwość wejścia na teren szpitala z osobą asystującą lub psem przewodnikiem,- dla osób z niepełnosprawnością ruchową- przestrzeń komunikacyjną wolną od barier architektonicznych pomieszczenie dostosowane i wyposażone w sprzęt pomocniczy, - na terenie zewnętrznym szpitala określono miejsce parkingowe,- informacje wizualne związane z lokalizacją komórek organizacyjnych znajdują się na terenie zewnętrznym szpitala oraz każdym

piętrze przestrzeni komunikacyjnych, informacje głosowe oraz dotykowe udostępniane przed wejściem i w kabinie dźwigu osobowego.

Szpital umożliwia dostęp do informacji cyfrowych, w tym dla osób niedowidzących na stronach internetowych podmiotu. Część umieszczanych  informacji jest możliwa do odczytu przez aplikacje głosowe.